011/ 451 90 21 vrticmirijevo@gmail.com

Opšte prihvaćena definicija inkluzije ne postoji, a značenje termina se menjalo tokom godina. Sama reč inkluzija znači uključivanje, obuhvatanje. Pojam inkluzije podrazumeva uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u redovan predškolski i školski sistem i prihvatanje njihovih različitosti, tako da svi od toga imaju korist.
Inkluzija u predškolskim ustanovama jednako se odnosi na učešće predškolskog osoblja koliko i na uključivanje dece i mladih ljudi. Učešće podrazumeva učenje, igranje i rad u saradnji sa drugima. To znači da odlučujemo i biramo šta ćemo raditi i to saopštavamo drugima. Bliže rečeno, to znači biti priznat, prihvaćen i uvažen zbog onoga što jesi.

Šta sve podrazumeva inkluzija

 • Povećanje učešća dece i mladih ljudi u kulturi, aktivnostima i zajednicama lokalnih predškolskih ustanova i smanjenje njihovog isključivanja iz istih
 • Promena kulture, politike i prakse u predškolskim ustanovama kako bi mogle da odgovore na razlikama kod učenika u lokalnoj zajednici
 • Aktivna primena inkluzivnih vrednosti
 • Jednako uvažavanje sve dece, mladih ljudi, roditelja/staratelja i predškolskog osoblja
 • Gledanje na razlike među učenicima kao na resurse za podršku u igri i učenju, a ne kao na probleme koji moraju da se rešavaju
 • Priznavanje prava dece na kvalitetno obrazovanje i brigu o detetu u lokalnoj zajednici
 • Poboljšanja, kako za predškolsko osoblje tako i za decu
 • Smanjivanje prepreka za igru, učenje i učešće za svu decu, ne samo za one ometene u razvoju ili one kategorizovane kao „deca sa posebnim obrazovnim potrebama“
 • Učenje da se prevaziđu prepreke za decu čija je igra, učenje i/ili učešće predmet brige, kako bi se napravile promene za dobrobit dece na jednom širem planu
 • Naglašavanje razvoja zajednice i vrednosti kao i postignuća
 • Negovanje odnosa uzajamne podrške između predškolskih ustanova i svih zajednica
 • Prihvatanje da je inkluzija u predškolskim ustanovama jedan vid uključivanja u društvo.

Cilj inkluzije

Cilj inkluzije je da promeni obrazovni sistem, a ne karakteristike dece. Inkluzivno obrazovanje podrazumeva da predškolske ustanove moraju biti spremne da odgovore na potrebe potpuno različite dece. Svoj deci treba da budu omogućeni odgovarajući obrazovni programi adaptirani individualnim kapacitetima i potrebama dece. Deca s posebnim potrebama treba da budu integralni deo grupe, poštovana i prihvaćena. Njima treba obezbediti podršku i pomoć u pogledu uspostavljanja socijalnih interakcija s vršnjacima i drugim ljudima. Jedan od ciljeva inkluzije jeste da gaji socijalni razvoj na duge staze, usmeren ka učešću i vrednovanju socijalnih uloga dece s različitim specifičnim potrebama. Dakle, filozofija inkluzije ne bavi se samo obrazovanjem, već razmatra uspešno uključuvanje u društvo u celini..

Takođe treba da se ima u vidu da rad na prepoznavanju i smanjivanju teškoća za jedno dete, može biti koristan drugoj deci čija igra, učenje ili učešće u početku nije posebno zabrinjavalo. To je jedan način na koji razlike među decom, u interesovanjima, znanju, veštinama, poreklu, maternjem jeziku, postignućima i ometenosti može biti resurs podrške za učenje i igru.

U razvojnoj gurpi u vrtiću ,,Mačak Garfild” cilj nam je da pružimo podršku deci da upoznaju, razumeju i prihvate sebe, da istraže sopstveno okruženje, da grade odnose razumevanja i tolerancije o drugima i da pripremimo decu za uslove života i rada u osnovnoj školi.
Vizija je da želimo ustanovu koja će biti prijatan ambijent za svako dete, u kojoj će deca i roditelji (staratelji) rado i sa poverenjem da dolaze i gde će dečije potrebe i interesovanja da se uvažavaju i prate.